R E G U L A M E N T U L Concursului National de Matematica ”ARHIMEDE”

R E G U L A M E N T U L

Concursului National de Matematica ”ARHIMEDE”
Editia a X-a
2012-2013

Colegiul de redacţie al revistei Arhimede şi Asociaţia „Arhimede“ a iniţiat, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, organizarea CONCURSULUI REVISTEI ARHIMEDE pentru elevii claselor II – XII din învăţământul preuniversitar, ediţia a X-a, pentru anul şcolar 2012-2013.
Acest concurs are menirea:
să atragă elevii doritori într-un sistem competiţional deschis, transparent, cu niveluri diferite de dificultate. În acest fel, fiecare candidat va realiza care este adevărata sa valoare şi care este poziţia sa exactă într-o ierarhie reală;
să verifice şi să dezvolte la elevii concurenţi aspecte de tehnică matematică, de raţionament şi de creativitate, odată cu atragerea celor mai înzestraţi dintre aceştia către cercetarea matematică prin organizarea în ultima perioada a anului şcolar, a unui simpozion de referate ştiinţifice, prin colaborarea la revista Arhimede sau prin alte activităţi;
să-şi găsească un loc bine precizat şi meritat în sistemul concursurilor şcolare naţionale şi internaţionale, la matematică;
să sprijine sistemul instructiv-educativ prin promovarea celor mai bune idei, stimularea reală a elevilor în formarea lor intelectuală;
să stimuleze interesul profesional al cadrelor didactice care doresc să se implice în aceste acţiuni.
Organizarea Concursului revistei Arhimede a apărut în mod firesc, ca o necesitate, la numeroasele solicitări ale colaboratorilor revistei, de a organiza un astfel de concurs asociat revistei Arhimede, care a devenit tot mai cunoscută în rândul elevilor şi profesorilor, în multe zone ale ţării.

COMISIA NAŢIONALĂ A CONCURSULUI

Preşedinte de onoare: acad. prof. dr. doc. Solomon Marcus (Academia Română);
Preşedinte: prof. univ. dr. Ion Chiţescu (Facultatea de Matematica Informatica, Universitatea Bucureşti);
Vicepreşedinţi:
– prof. dr. Sorin Rădulescu (C.N.Aurel Vlaicu, Bucureşti)

– prof. Ion Frujină (Gr.Sc.Nichita Stănescu, Bucureşti )
– conf. dr. Petruş Alexandrescu, vicepreşedinte executiv coordonator (Academia Română);
Vicepreşedinţi onorifici:
-prof. Nicolae Papacu Slobozia);
-prof. Dan Popescu (Suceava )
-prof. dr. Liliana Teodora Rădulescu (C.N. „Fraţii Buzeşti”, Craiova)
-prof. Iuliana Turcu (Găeşti)
-prof. Lenuţa Pirlog (C.N. Al. Marghiloman, Buzău)
-inst. Ecaterina Rupesac (Constanţa)
-inst. Doina Mateescu (Constanţa)
-prof. Georgeta Alexandrescu (Bucureşti)
-prof. Ştefan Smărăndoiu (Rm. Valcea)

COMISIA DE ONOARE

prof. univ. dr. Vicenţiu Rădulescu (Universitatea Craiova) – preşedinte;
conf. univ. dr. I.C. Drăghicescu, Bucureşti;
prof. D.M. Bătineţu-Giurgiu, C.N. Matei Basarab, Bucureşti;
prof. I.V. Maftei, C.N. Sf. Sava, Bucureşti;
prof. Ion Tiotioi, Constanţa;
prof. Ion Burca, Slatina;
prof. Gheorghe Stoica, Petroşani.

MOD DE DESFĂŞURARE

Concursul de Matematică Arhimede se desfăşoară astfel:
etapa locală:   24 noiembrie 2012
etapa zonală:  23 februarie 2013
etapa finală:    27 aprilie  2013
Pot participa elevi de la clasele II – XII.

ETAPA LOCALĂ

În această etapă, concursul se va organiza şi desfăşura pe centre de arondare (şcoală-centru, localitate-centru, reşedinţă de judeţ-centru; este agreată ideea că orice unitate şcolară interesată poate fi şcoală organizatoare şi poate deveni astfel, centru de arondare a unităţilor din jurul acesteia şi va fi sprijinită logistic şi metodologic de comisiile centrale).
Etape pregătitoare:
30  sept. – 10 nov. 2012: definitivarea opţiunilor profesorilor organizatori din şcoli  (în acord cu conducerea şcolii) de a organiza etapa I a  concursului Arhimede, în cadrul unităţii şcolare respective şi anunţarea Comisiei  Naţionale de această hotărâre. În acest sens, profesorii şi inspectorii care doresc să se implice în buna organizare şi desfăşurare a acestui concurs sunt rugaţi să contacteze Comisia organizatorică a Concursului, pentru centralizare, la:
e-Mail: alexandrescu_petrus@yahoo.com (sau la tel: 0745.45.85.91 )
10-22 nov. 2012: înscrierea candidaţilor şi trimiterea listelor cu participanţii la       concurs, către Comisia Naţională de Concurs. Profesorii organizatori şi preşedinţii de centre de concurs, sunt rugaţi să ţină legătura, pe perioada înscrierii candidaţilor sau pentru precizări, cu Comisia Naţională, la una din adresele de mai sus.
Pe perioada înscrierii, profesorii organizatori în teritoriu, vor lua cunoştinţă de  regulamentul concursului şi alte materiale necesare, inclusiv modelele  de  tabele cu elevii şi profesorii participanţi şi instrucţiunile de concurs.
Pentru a fi în deplină legalitate, rugăm colegii profesori organizatori să verifice modul de completare a listelor pe scoli si clase,a elevilor doritori,cu nume si prenume,in aceasta ordine. În cazul în care se trimit tabele completate necorespunzător , suntem nevoiţi să restituim taxa de concurs şi să anulăm înscrierile elevilor din centrul respectiv.
În acelaşi timp, se va populariza concursul în şcolile şi localităţile din zonă. Tot în această perioadă vor avea loc, pentru fiecare centru din zonă:
desemnarea Comisiei profesorilor asistenţi (1-2 profesori pe sală);
desemnarea Comisiei profesorilor corectori (fiecare lucrare va fi corectata în mod independent, de doi profesori desemnaţi de preşedintele de centru);
desemnarea Comisiei organizatorice: preşedinte, secretariat, membri;
desemnarea necesităţilor logistice pentru buna desfăşurare a concursului.
Inspectorii şcolari şi directorii de şcoli care promovează Concursul Arhimede în şcoli şi contribuie la iniţierea de Centre de arondare, vor avea în concurs calitatea de profesori coordonatori ai Concursului Arhimede. Profesorul care îşi asumă responsabilităţi fata de Centrul de arondare, informează elevii din şcoala respectivă despre concurs, cât şi şcoli învecinate (arondate), va avea calitatea de  profesor (sau profesori) organizator de Centru. Această persoană poate prelua prerogativele, cu acordul conducerii unităţii şcolare respective, de preşedinte de Centru de concurs. Preşedinţii Centrelor de concurs vor ţine permanent legătura cu Comisia Naţională de Concurs, de preferinţă direct sau printr-o persoană desemnată.
Profesorii cu calităţile desemnate mai sus, în funcţie de maniera în care îşi duc la bun sfârşit atribuţiile şi responsabilităţile, pot primi şi calitatea de vicepreşedinte onorific al Comisiei Naţionale de Concurs sau  membru al acestei Comisii.
Profesorii care promovează concursul în rândul propriilor elevi, întocmesc liste cu elevii participanţi, pe care le înaintează profesorului organizator de la Centrul de arondare, va avea calitatea de profesor îndrumător. Aceste calităţi urmează să fie confirmate de către preşedintele de centru sau profesorul organizator.
Listele finale cu candidaţii vor fi trimise pe suport electronic la adresa de e-mail mai sus menţionată sau prin fax la nr.: 031.4096.889.  (Vor fi anunţate ulterior şi alte adrese pe pagina web a revistei: http://www.arhimede.ro).

ETAPA ZONALĂ

Se poate organiza în fiecare judeţ intr-un  centru judeţean şi într-un centru sau mai multe ale municipiului Bucureşti, în data de 23 februarie 2013.
Condiţiile de participare şi desfăşurare sunt similare celor de la faza locală.
Candidaţii care au obţinut minim 15 puncte la prima etapa, vor fi declaraţi promovaţi pentru etapa zonala.

SUBIECTELE CONCURSULUI

Subiectele concursului vor fi unice, formulate de Comisia Naţională şi vor fi elaborate din materia anului anterior şi a anului în curs până la data de 10 noiembrie, conform programelor şcolare.
Din cele 4 (patru) subiecte, două vor fi concepute cu grad mediu de dificultate şi două de selecţie.
De regula, un subiect din concurs, va fi selectat din revista Arhimede; se va afişa şi o bibliografie selectiva, utila candidaţilor la concurs.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
PENTRU ETAPA LOCALA ŞI ZONALĂ

Elevii candidaţi, colaboratori ai revistei Arhimede*), vor plăti pentru etapa locală o taxă de participare de 15 lei, care se va încasa de către profesorii organizatori pe baza tabelului de înscriere. Candidaţii care nu au calitatea dovedită de colaborator al revistei, pot participa la concurs cu o taxă de 25 lei . Veniturile încasate din taxele de participare şi eventualele sponsorizări, precum şi cheltuielile aferente organizării concursului vor fi evidenţiate într-un buget de venituri şi cheltuieli, întocmit pe capitole, în conformitate cu documentele justificative.
1 XI – 22 XI 2012: se vor întocmi listele pe clase, pe şcoli şi localităţi cu elevii participanţi, precum şi încasarea şi expedierea taxelor de participare .
Acolo unde este posibil, sumele încasate din taxele de participare  vor fi ridicate de un reprezentant al Asociaţiei pe bază de chitanţă. De asemenea, vă vom comunica în timp util şi contul de virament al Asociaţiei ARHIMEDE în care pot fi expediate sumele pe bază de mandat poştal.

Data ultimă de expediere a tabelelor de înscriere va fi 20 XI 2012. Expedierile ulterioare nu se vor lua în consideraţie, în sensul că nu se mai admite participarea, iar taxa de participare va fi returnată.
Profesorii organizatori şi coordonatori se vor înregistra la Comisia Naţională (persoană de contact: conf. univ. dr. Petruş Alexandrescu). În acest sens, profesorii coordonatori şi/sau organizatori au şi obligaţia de a completa şi expedia listele profesorilor participanţi (organizatori, corectori, asistenţi), prin e-mail sau prin poştă.
PROGRAMUL ORIENTATIV AL ZILEI DE CONCURS
–     Intrarea candidaţilor în săli
–     Desfăşurarea concursului;
–     Strângerea şi gruparea tezelor;
–     Corectarea tezelor;
–    Afisarea rezultatelor    .

Definitivarea orei de concurs este la latitudinea preşedintelui de Centru de Concurs, care o va anunţa la timp.
Acceptarea eventualelor contestaţii, bine întemeiate, stă la latitudinea preşedintelui de Centru; rezolvarea lor, ca şi finalizarea listelor şi trimiterea acestora la Departamentul de informatică al concursului, se va efectua în următoarele 3 zile.

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Profesorii care optează pentru apartenenţa la una din comisiile concursului îşi vor asuma responsabilitatea bunei desfăşurări a concursului.
Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, promptitudinea şi seriozitatea.
Concursul începe în momentul în care toţi candidaţii primesc o mapa, în care se găsesc: subiectele corespunzătoare clasei din care fac parte, rechizite şcolare (mapa concursului, foi de scris cu antet, ciorne, pix etc.), alte anexe (diplomă de participare, pe care o completează profesorul supraveghetor).
Profesorii participanţi (coordonatori, organizatori, asistenţi, corectori) vor primi adeverinţe şi/sau diplome de participare ştampilate şi semnate de preşedintele concursului şi reprezentantul MECTS în teritoriu.
Punctarea fiecărui subiect se va face cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare, în total, maximum  40 de puncte.
Pentru faza zonală, candidaţii vor pregăti materia anului anterior, care se recapitulează în prima parte a anului şcolar în curs şi primul capitol din materia anului în curs (materia, conform programei şcolare, parcursă până la 15  XI 2012).
Candidaţii care au întrunit minim 18p, sunt promovaţi  la etapa următoare si vor primi diplome de merit. Condiţiile speciale de promovare la o etapă superioară vor fi anunţate ulterior (direct la centrele de concurs şi pe pagina web a revistei: http://www.arhimede.ro). Listele cu candidaţii declaraţi ca promovaţi pentru faza zonală vor fi validate de Comisia Naţională şi vor fi afişate pe site-ul revistei, într-un clasament pe clase şi pe centre. Candidaţii care întrunesc 39 sau 40 p în concurs, sunt scutiţi de taxa de participare la etapa următoare.
Neregulile minore care intervin în desfăşurarea concursului vor fi soluţionate de preşedintele Comisiei Centrului de Arondare. Neregulile majore sau disciplinare vor fi de competenţa Comisiei de Onoare a Concursului.
Rezultatele concursului, precum şi comisiile centrale şi locale vor fi publicate în paginile revistei „Arhimede“ şi pe pagina web a revistei.
Premiile şi menţiunile etapei I vor consta în diplome care vor evidenţia intervalul de premiere, astfel:
– punctaj de premiere: 25-40 de puncte;
– punctaj pentru menţiuni: 18-25 puncte.
Premierea candidaţilor, după consumarea celor trei etape de concurs, se va anunţa ulterior şi se va face după o grila care va lua în calcul rezultatele obţinute la toate cele trei etape de concurs.
Candidaţii care se vor  încadra în  intervalul de menţiune , după consumarea etapei finale, vor primi diplome de merit. Participanţii care vor avea punctaj în intervalul de premiere, vor primi medalii şi importante premii în cărţi, aparatura electronica şi premii speciale .Festivitatea de premiere, se va efectua în Capitala, la o data care se va anunţa ulterior. Premiile neridicate vor fi expediate ulterior, la centrele de concurs. Înmânarea acestora se va face personal sau  intr-un cadru festiv, de către preşedintele de centru.
Elevii premianţi sunt obligaţi s[ semneze tabelele care prevăd premiile obţinute. În cazuri speciale, premiile pot fi ridicate de părinţi sau rude apropiate, care vor dovedi aceasta calitate sau o împuternicire.
Se vor institui premii speciale astfel:
– premiile absolute (de punctaj maxim);
– premiile de punctaj cumulat maxim de la cele trei etape ale concursului.
Profesorii care au cunoştinţă despre acest concurs, sunt invitaţi să trimită de urgenţă probleme propuse, sub semnătură şi cu menţiunea: „Pentru Concursul ARHIMEDE“. Materialele vor fi trimise pe adresele revistei „Arhimede“ (prin poştă sau e-mail).
Orele prestate pentru asistenţă, corectură ca şi alte servicii efectuate de profesori vor fi remunerate,de regula,prin bonuri valorice(sumele vor fi stabilite procentual).
Comisia Naţională va cuprinde profesori şi inspectori de specialitate din Bucureşti şi din ţară, personalităţi de prestigiu, dar şi profesori cu competenţe recunoscute.
Inspectorii de specialitate şi profesorii coordonatori care răspund de buna desfăşurare a concursului vor face parte din Comisia Naţională a Concursului. După felul activităţii prestate, profesorii participanţi vor face parte, atât la etapele locală şi zonală, cât şi finală, din comisiile: organizatorică şi secretariat, de asistenţă şi de corectură.
Elevii cu situaţii materiale precare, confirmate de profesorii lor, vor beneficia de reducerea taxei de participare sau, după caz, de scutire de taxă de participare. În acest sens, profesorul organizator va completa tabelul din Anexă.
Eventualii sponsori ai concursului vor putea beneficia de toate drepturile publicitare.
18.  După posibilităţi, Asociaţia Arhimede va avea în vedere:
organizarea de consultaţii  în sprijinul candidaţilor;
publicarea pe Internet a programei de concurs;
organizarea de tabere de vacanţă şi pregătire suplimentară a candidaţilor;
organizarea de excursii în ţară şi străinătate;
realizarea unor întâlniri şi/sau colaborări cu parteneri (elevi, profesori) din alte ţări.
Asociaţia Arhimede are în vedere atragerea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte ştiinţifice şi educaţionale de largă anvergură, în contextul şi sub semnul integrării ţării noastre în U.E. Aceste proiecte vor fi făcute publice membrilor Asociaţiei şi colaboratorilor revistei Arhimede. Conducerea Asociaţiei este receptivă tuturor propunerilor.
Candidaţii care s-au înscris, au depus taxă de participare şi au absentat la concurs, pot primi rechizitele concursului sau, la cerere, restituirea taxei de participare.
Comisia Naţională recomandă ca etapa I a Concursului Arhimede să aibă loc, în toate centrele constituite, în ziua şi la ora stabilite anterior.
În cazuri excepţionale, în care, datorită suprapunerii altei activităţi de importanţă naţională pentru elevi, sau alte împrejurări de excepţie, se poate organiza, cu acordul Comisiei Naţionale de Concurs, etapa I într-o altă zi, cu subiecte noi şi cu grade de dificultate similare.
Candidaţii din zonele unde nu se organizează concursul, se pot înscrie şi pot participa la orice centru de arondare, cu respectarea condiţiilor generale de concurs.
Comisia Naţională de Concurs recomandă ca procedura de corectare a subiectelor să se facă, atunci când este cazul, în favoarea candidaţilor, cu respectarea recomandărilor grilei de corectare şi a ierarhiei valorice a candidaţilor. Dacă există totuşi contestaţii, acestea se vor analiza cu atenţie, în următoarele 3 zile de la concurs, de către o comisie numită de către preşedintele de Centru.
Comisiile Centrelor de Concurs au autonomie, prin sistemul de descentralizare a deciziilor, cu respectarea Regulamentului general de Concurs.
Comisia Naţională îşi rezervă dreptul de a verifica prin sondaj sau punctual anumite teze din concurs.
Regulamentul prevede şi măsuri extreme pentru situaţii extreme. Astfel,
candidaţii care comit tentative de fraudă în concurs, vor fi eliminaţi din concurs, la propunerea profesorului supraveghetor şi a preşedintelui de Comisie (aici sunt incluse şi situaţiile de utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice);
candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului, sau deteriora sălile de concurs, vor fi eliminaţi din concurs;
candidaţii care vor avea o ţinută sau un comportament inadecvat, indecent în condiţiile de examen, sau vor angaja discuţii triviale, necuviincioase, lipsite de temei, ei sau membri ai familiilor lor, cu cadre didactice din Concurs, vor fi eliminaţi din Concurs, fără dreptul de a mai participa vreodată la altă acţiune a Asociaţiei Arhimede.
Precizăm că acest concurs se adresează elevilor buni, civilizaţi, educaţi, cu dragoste de carte şi cunoaştere.
Profesorii corectori şi preşedinţii de Centre sunt rugaţi să promoveze ideile valoroase, soluţiile de excepţie sau generalizări ale problemelor din concurs, pentru  a fi preluate de redacţia revistei Arhimede, în vederea publicării lor.
Asociaţia Arhimede va depune toate eforturile şi va uza de toate posibilităţile sale, pentru promovarea celor mai interesante idei provenite din rândul elevilor şi profesorilor, pentru cultivarea elevilor de excepţie, la a cărei şcoală, numeroşi au fost cei care s-au format în ultimii ani. Totodată, urmărim cu perseverenţă să atragem tot mai mulţi elevi din categoria buni şi foarte buni spre studiul matematicii şi al aplicaţiilor tot mai numeroase ale acesteia, în lumea de azi.

27.Asociatia Arhimede va organiza in cursul lunii iunie 2013,a 7-a editie a Concursului International de Matematica Arhimede-IMAC.Regulamentul acestui concurs va fi anuntat ulterior.Candidatii care au participat la toate etapele concursului national Arhimede,vor putea participa la acest concurs si la etapa de selectie.

COMISIA NAŢIONALĂ DE CONCURS

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s